Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

    Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

    Είναι αρμόδια για όλα τα μνημεία προϊστορικών έως και μετα- βυζαντινών χρόνων στην πόλη, αλλά και στην Περιφερειακή ενότητα Άρτας.

    Έχει υπό τη δική της ευθύνη τα δύο μουσεία της πόλης (Αρχαιολογικό μουσείο με εκθέματα από την αρχαία πόλη Αμβρακία και το Μουσείο Παρηγορήτισσας – Γλυπτοθήκη με εκθέματα από τη Βυζαντινή Άρτα), ενώ υλοποιεί πλήθος έργων στον τομέα αναστήλωσης, στερέωσης, αποκατάστασης, ανάδειξης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων. Οι αρμοδιότητες της Εφορείας ανάγονται σε όλα τα θέματα που αφορούν στη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και φύλαξη των αρχαιοτήτων της πόλης της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής της. Ενεργεί ανασκαφικές και επιστημονικές έρευνες, με σκοπό την αποκάλυψη, τη συντήρηση, και την προβολή των αρχαιοτήτων, ενώ παράλληλα, ασκεί έλεγχο υπεδάφους σε όλη την έκταση της χωρικής αρμοδιότητάς της.

    Επιπρόσθετα, πραγματοποιεί εργασίες αναστηλωτικές και στερεωτικές σε επίπεδο διαμόρφωσης των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους. Μεταξύ των άλλων, η Εφορεία ασχολείται με τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου με αυτεπιστασία και απολογιστικά, καθώς και την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, στον χώρο ευθύνης της. Παράλληλα, προετοιμάζει και εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για όλα τα αρχαιολογικά θέματα που άπτονται στην εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων. Το προσωπικό της Εφορείας μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των δύο μουσείων της Εφορείας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τα Μνημεία