Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Αρχαιολόγου ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες τεκμηρίωσης, καταγραφής, φωτογράφησης και τακτοποίησης κινητών μνημείων της συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας»
close-01.svg

Δευτέρα, 27.05.2024
Άρτα

Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Αρχαιολόγου ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες τεκμηρίωσης, καταγραφής, φωτογράφησης και τακτοποίησης κινητών μνημείων της συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας»

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Εργασίες τεκμηρίωσης, καταγραφής, φωτογράφησης και τακτοποίησης κινητών μνημείων της συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας», για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τέσσερις μήνες μέχρι τη λήξη του έργου και όχι πέραν της 31ης.12.2024

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στις τελείως απαραίτητες ενέργειες τεκμηρίωσης της συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας και περιλαμβάνουν εργασίες τακτοποίησης και καταγραφής κινητών μνημείων που φυλάσσονται στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά

🔹 είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaart.idox@gmail.com

🔹 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή

🔹 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Αράχθου 1, Άρτα, Τ.Κ. 47132, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, υπόψιν κα Καπόλου Καλλιόπης & Σιντελέ Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2681 0 24636).


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28.05.2024 – 06.06.2024

Η προκήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο