Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση – Αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους Ιμαρέτ”
close-01.svg

Τρίτη, 10.10.2023
Άρτα

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση – Αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους Ιμαρέτ”

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού τριών θέσεων:

  • μίας (1) θέσης ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου
  • μίας (1) θέσης ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων
  • μίας (1) θέσης ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Εποπτεία από την ΕΦΑ Άρτας της υλοποίησης των υποέργων 1 και 2» της πράξης «SUB 1.40 – Βελτίωση και αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Το υποέργο, που θα εκτελεστεί αφορά στην πρόσληψη του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού για τη συνεχή εποπτεία από την ΕΦΑ Άρτας του συνόλου των εργασιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποέργων 1 και 2 (επίβλεψη τεχνικών εργασιών, φωτογραφική τεκμηρίωση, τήρηση διαδικασιών), την πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών και την ανάλυση κονιαμάτων, την προμήθεια εξοπλισμού τεκμηρίωσης, τη διοικητική, οικονομική υποστήριξη και την τήρηση λοιπών διοικητικών διαδικασιών του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά

🔹 είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaart.idox@gmail.com

🔹 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή

🔹 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Αράχθου 1, Άρτα, Τ.Κ. 47132, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, υπόψιν κα Καπόλου Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας: 2681 0 24636).


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11.10.2023 – 20.10.2023

Η προκήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο