Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες»
close-01.svg

Πέμπτη, 06.06.2024
Άρτα

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες»

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου και τριών (3) ΥΕ Εργατών (Με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες», για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου και όχι πέραν της 31ης.12.2024

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στις τελείως απαραίτητες ενέργειες ανασκαφικές εργασίες σωστικού χαρακτήρα σε οικόπεδα ιδιωτών, τα οποία έχουν δεσμευθεί λόγω εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση έργων στην Άρτας, σύμφωνα με τους καταλόγους που τηρούνται από την Υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

🔹 είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaart.idox@gmail.com

🔹 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή

🔹 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Αράχθου 1, Άρτα, Τ.Κ. 47132, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, υπόψιν κα Καπόλου Καλλιόπης & Σιντελέ Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2681 0 24636).


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07.06.2024- 16.06.2024

Η προκήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο